SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nde beni ilgilendiren kısımlar…

-Doktora programı, 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az 9 adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmasından oluşur.

-Doktora programı, dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, diğer faaliyetler ve doktora tezi için en az 240
AKTS kredisinden oluşur.

-Araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin doktora eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.

-Doktora programı kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

-Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

-Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez
çalışmasını on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

-Doktora programını sekiz yarıyılda tamamlayamayan öğrenciler dokuzuncu yarıyıldan itibaren katkı payı
ödemekle yükümlüdürler.

Doktora yeterlik sınavı ile ilgili:

-Öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve doktora alanı ile ilgili
konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla en geç beşinci yarıyıldabir yeterlik sınavına tabi tutulur.
En erken 3.yarıyılda yapılabilir.

-Sınav yılda iki defa olmak üzere, her yıl Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım ayları içinde yapılır. Bu iki sınav
dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz.

-Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl, biri EABD, diğeri Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye durumu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

-Doktora yeterlik sınavı önce yazılı sonra sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Sözlü sınav süresi 45
dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz. Jüri, sözlü sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna dair sınav sonucu EABD başkanınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

-Yazılı ve sözlü sınav notlarının en az 75 olması gerekir, başarı notu her iki sınavın ortalaması alınarak
hesaplanır. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

-Yazılı sınavın ilk girişinde başarılı olan öğrenci, sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, bir sonraki
yarıyılda tekrar yazılı ve sözlü sınava girer. Bu sınavlarda da başarılı olamaması halinde ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

-Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

-Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka EABD içinden ve
dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite
toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

-Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

-Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı
araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak
savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine
dağıtır.

-Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla
verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

-Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda
yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde,
danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

-Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında
birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Tez izleme komitesi ara raporu tez önerisinin kabul edildiği dönemi takip eden dönemden itibaren verilmeye başlanır. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

-Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci
başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

-Doktora tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:
a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerce hazırlanan ve Senatoca
onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Danışman ve EABD başkanlığının uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile doktora semineri ve tezi 40
ıncı maddede belirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

b) Öğrencinin en az bir adet ulusal ya da uluslararası indekslerce taranan hakemli bir dergide bilimsel
makalesinin kabul almış/yayımlanmış olması, uluslararası kongrede sözlü bildiri sunmuş olması ve özetinin basılmış
olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini yerine getirmesi, doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

c) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini
tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ilgili enstitü
kurullarının belirlediği oranın üzerinde benzerlik bulunmadığını gösteren intihal yazılım programı raporunu ve tezi
enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Bu durumda öğrenci tez savunmasına alınmaz. Durum danışmana bildirilir ve düzeltme istenilir.

ç) Doktora tez jürisi danışmanın görüşü de alınarak EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde yeniden EABD başkanlığından görüş alınır. Jüri, üçü öğrencinin
tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususuna ilgili enstitünün yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye, durumu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç 30 gün içinde enstitü tarafından
belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri tez sınavına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi 45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir. Ret oyu veren üye, bunun gerekçesini tutanakta belirtir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde
yeniden savunur. Bu sınav sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir